English-Project 3

Z 8.B8 wiki

Přejít na:navigace, hledání

/english/new file intermediate/4c/

break up = rozejít se (s někým) get in touch with = přijít do styku s někým, dostat se do styku get rid of = zbavit se (něčeho) get to know = poznat make an excuse = vymyslet si výmluvu realize = uskutečnit reply = odpovědět tend to = mít sklon(y) k useful = užitečný wonder = divit se, podivovat se, div, zázrak argue = hádat se classmates=spolužáci close = blízký, důvěrný, blízko coffee break = přestávka colleague = kolega coma = kóma comb =česat contact = kontaktovat(někoho) convent = klášter conventional = konvenční,obvyklý, obyčejný directory =adresář, seznam (telefonní) fall in love =zamilovat se (do) friendship = přátelství get on well =vycházet s někým dobře have in common =mít (něco) společného in search of = při hledání intense = intenzivní intimate = důvěrný keep in touch (with) =zůstat ve styku (s) know = znát, vědět lose touch= ztratit kontakt meet = setkat se, potkat member = člen promise = slib, slíbit real = opravdový, skutečný rebel = rebel, buřič recognize = poznat,rozeznat register = rejstřík, seznam,zápis reveal= objevit, odhalit sip= srkat, malý doušek socialize = žít společenským životem, chodit do společnosti strands = vlákna, prameny success = úspěch superficial = povrchní web page = webová stránka

/english/project 1/1a/

bota = bagr


/english/project PLUS/8ab/

bacteria = bakterie bones = kosti bring back = přivést nazpět broadcast = vysílat comet = kometa fossils = zkameněliny gravity = přitažlivost, gravitace invaders = vetřelci, útočníci meteorite = meteorit pull down = přitahovat ( přitahovat k zemi ) space probe = vesmírná sonda spaceship = vesmírná loď universe = vesmír bat = netopýr cave = jeskyně convert = předělat, přeměnit furniture = nábytek hang=gliding = závěsné létání melt = tát platform = plošina rainforest = deštný prales reindeer = sob rhino = nosorožec rope bridge = provazový most snowsuit = oblečení na sníh treehouse = dům na stromě

/english/easy/1/

I am = já jsem you are = ty jsi he is = on je she is = ona je it is = ono je we are = my jsme you are = vy jste they are = oni jsou at school = ve škole at home = doma my name is = moje jméno je brother = bratr sister = sestra mother = matka father = otec son = syn daughter = dcera is = je are = jsou have = mít and = a with = s he has = on má we have = my máme


/english/project PLUS/7abc/

casino = kasino commit a crime = spáchat trestný čin cycle track = cyklistická stezka dump = spláchnout, vysypat headquarters = sídlo, ústředí hemisphere = polokoule hurricane = hurikán pier = molo pirate = pirát religion = náboženství runway = vzletová a přistávací dráha, ranvej social class = sociální třída, společenská třída system = systém target = cíl top deck = horní paluba blocked = zablokovaný everything = všechno fish tank = akvárium flow through = proudit skrz get rid of = zbavit se junk = harampádí, staré krámy properly = pořádně relationship = vztah sharp corner = ostrý roh trapped = chycen, polapen cleaner's = čistírna sleepover = přespat u někoho spontaneous = spontánní, bezprostřední Would you mind...? = Nevadilo by ti...?Nevadilo by vám...?

/english/project PLUS/6cd/

back seat = zadní sedadlo blink = mžourat, přivírat oči can of beer = plechovka piva cheers = na zdraví come and collect = přijít si pro couldn't believe their ears = nevěřili vlastním uším screech to a stop = se skřípěním zastavit shoot out = vystřelit, vyrazit slow down = zpomalit squeal = zaskřípat turn over = převrátit se break up, split up = rozejít se fall out over = pohádat se, rozkmotřit se kvůli get back together = dát se dohromady get over it = překonat to, pochopit make things up = smířit se, napravit to anthem = hymna cap = baret cheerleaders = roztleskávačky college = vyšší škola ( v USA ) community = společnost education = vzdělání free = zdarma, bezplatný gas station = čerpací stanice gown = talár grade = stupeň, ročník Graduation Day = slavnostní ukončení školní docházky private school = soukromá škola raise the flag = vztyčit vlajku scholarship = stipendium state school = státní škola


/english/project PLUS/6abc/aerobics = aerobik alert = bdělý, čilý at its best = na nejlepší úrovni at its highest = nejvyšší body clock = vnitřní hodiny, fyziologický rytmus života depressed = v depresi go jogging = chodit běhat hormone = hormon physical work = tělesná práce relaxed = uvolněný rise and fall = stoupat a klesat sleepy = ospalý stress = stres take a nap = zdřímnout si weightlifting = posilování s činkami adolescence = dospívání adulthood = dospělost childhood = dětství moody = náladový rebellious = vzpurný, vzdorovitý scruffy = zanedbaný, ošumělý self-conscious = nejistý, rozpačitý sullen = nevrlý, mrzutý take drugs = brát drogy be in trouble = mít potíže accept = přijmout confirm = potvrdit dental surgery = zubní ordinace I can't make it = Nestihnu to., Nemohu přijít. make an appointment = sjednat si schůzku, objednat se refuse = odmítnout rehearsal = zkouška suggest = navrhnout


/english/easy/zvirata/

snake = had lion = lev parron = papoušek bear = medvěd monkey = opice kangaroo = klokan crocodile = krokodýl penguin = tučňák hippo = hroch elephant = slon giraffe = žirafa peacock = páv fox = liška tiger = tygr swan = labuť camel = velbloud ostrich = pštros rhinoceros = nosorožec

/english/easy/liza1/

grasslands = lučiny sea = moře forest = les crawl = plazit climb = šplhat pancake = palačinka pancake mixture = palačinkové těsto egg = vejce flour = mouka milk = mléko sugar = cukr oil = olej lemon = citron bowl = mísa

/english/easy/cisla/

first = první second = druhý third = třetí fourth = čtvrtý fifth = pátý sixth = šestý seventh = sedmý eighth = osmý ninth = devátý tenth = desátý eleventh = jedenáctý twelfth = dvanáctý thirteenth = třináctý forteenth = čtrnáctý fifteenth = patnáctý sixteenth = šestnáctý seventeenth = sedmnáctý eighteenth = osmnáctý nineteenth = devatenáctý twentieth = dvacátý twenty-first = dvacátý první twenty-second = dvacátý druhý thirtieth = třicátý /english/project PLUS/5AB/

awful = strašný, hrozný bungee jump = skok na pružném laně butterfly = motýl dare = odvážit se, vyzvat dreadlocks = dredy haunted = strašidelný look like = vypadat permanent = trvalý pierced = propíchnutý raw = syrový shave = holit, oholit sky-diving = seskok se zpožděným otevřením padáku tattoo = tetování berries = bobule crocodile = krokodýl fire brigade = hasiči hide = skrýt, schovat hijacked = unesený jellyfish = medúza life jacket = záchranná vesta lock up = zamknout man-eating = lidožroutský miracle = zázrak rob = oloupit runaway = uprchlík sailor = námořník shark-infested = plný žraloků shellfish = korýš, měkkýš shipwrecked = ztroskotaný sting = bodnout, štípnout twins = dvojčata

/english/project PLUS/4/

debate = debata, diskuse disagree = nesouhlasit globalization = globalizace global village = globalizovaný svět in my view = podle mého názoru peace = mír speaker = mluvčí audience = publikum blackmail = vydírat blank bullet = slepý náboj curtain = opona have an argument = pohádat se inspector = inspektor jealous = žárlivý lie = lhát lover = milenec monster = hrozný člověk murderer = vrah police constable = policista, strážník prison = vězení robbery = loupež shoot = zastřelit sound equipment = zvuková aparatura stage manager = pomocný režisér tape = nahrávka test = zkoušet threaten = vyhrožovat cartoon = kreslený film detective series = detektivní seriál documentary = dokument, dokumentární pořad serial = seriál sitcom = situační komedie


/english/project 4/8CD/

bear = medvěd continue = pokračovat cub = mládě den = brloh, doupě donation = dar, příspěvek extinct = vyhynulý fur = kožešina hibernate = spát zimním spánkem, přezimovat hunt = lovit nature reserve = přírodní rezervace orphan = sirotek protected = chráněný survive = přežít transport = doprava cloud = mrak cloudy = zamračený fog = mlha foggy = mlhavý frost = mráz frosty = mrazivý ice = led icy = ledový mist = lehká mlha, opar misty = mlhavý, zamlžený rain = déšť rainy = deštivý shower = přeháňka showery = přeháňkový snow = sníh snowy = sněhový storm = bouřka stormy = bouřkový sun = slunce sunny = slunečný thunderstorm = bouřka s hromobitím thundery = bouřlivý wind = vítr windy = větrný continent = světadíl desert = poušť equator = rovník forest = les island = ostrov lake = jezero North Pole = severní pól north-west = severozápad south-east = jihovýchod south-west = jihozápad wave = vlna


/english/project 4/6d www/

contestant = soutěžící gamble = riskovat host = hostitel, moderátor left = zbylý lose = prohrát, ztratit prize = cena round = kolo v soutěži actress = herečka actor = herec comedian = komik criminal = zločinec dancer = tanečník, tanečnice DJ = diskžokej film director = filmový režisér game show host = moderátor soutěže, konferenciér newsreader = hlasatel zpráv politician = politik singer = zpěvák, zpěvačka sportsman = sportovec danger = nebezpečí fame = sláva freedom = svoboda, volnost good looks = tělesná krása, pěkný vzhled happiness = štěstí success = úspěch dangerous = nebezpečný famous = slavný free = svobodný, volný good looking = pohledný, hezký happy = šťastný successful = úspěšný

/english/project 4/6 extension 3/

aborigine = aboridžinec, domorodec v Austrálii bite = kousnutí, uštknutí capital = hlavní město coast = pobřeží coral reef = korálový útes cricket = kriket kangaroo = klokan koala = koala outback = vnitrozemí, buš per cent = procento platypus = ptakopysk poisonous = jedovatý rugby = ragby scuba-diving = potápění spider = pavouk snake = had surf = surfovat, jezdit na vlnách unique = jedinečný come together = sejít se, setkat se flame = plamen paranormal = paranormální, nevysvětlitelné přírodními zákony


/english/project 4/6abc/

autograph = podpis, autogram big hit = velký hit casino = kasino chart = hitparáda fan = fanoušek manager = manažer nobody = nikdo one-hit wonder = hvězda jedné sezóny pop music = populární hudba reach = dosáhnout, získat recognize = poznat record = nahrávka regret = lítost abroad = v zahraničí amateur = amatérský, amatér film company = filmová společnost first class = první třída Get real! = Buď realista!, Drž se při zemi! join = připojit se, podílet se I'll take down some details = Napíšu si pár poznámek. It's the big time = Je to super., Je to prvotřídní., Je to úspěch. loo = záchod mistake = chyba office = kancelář professional = profesionální sad = žalostný, nevýrazný suppose = předpokládat table tennis = stolní tenis You must be mad = Ty jsi blázen. We had to twist your arm = Museli jsme tě přinutit., Museli jsme tě "chytit pod krkem". You were supposed to = Měl jsi..., Předpokládalo se, že... boat = loď, člun check the ropes = zkontrolovat lana get ready = připravit se helicopter = vrtulník lorry = nákladní auto manager = manažer roll down = kutálet se dolů skyscraper = mrakodrap twist his ankle = vymknout si kotník/english/project 4/adjectives/

large = velký small = malý slim=štíhlý fat=tlustý old=starý new=nový thin=tenký light= světlý dark=tmavý heavy=těžký hot=horký cold=studený straight=rovný crooked=křivý thick= high=vysoký low=nízký good-looking=hezký (dobře vypadající) ugly=ošklivý warm=teplý wide=široký narrow=úzký happy=šťastný sad=smutný intelligent=inteligentní stupid=hloupý good=dobrý bad=špatný fast=rychlý slow=pomalý normal=normální strange=podivný tall=dlouhý short=krátký hard=tvrdý soft=měkký horrible=hrozný nice=pěkný little=malý careful=opatrný great=skvělý

/english/project 4/5cd/

back seat = zadní sedadlo bright = jasný, zářivý circle = kruh corridor = chodba disappear = zmizet ghost = duch invisible = neviditelný map = mapa police = policie shine = zářit, svítit sick = špatně od žaludku, nevolno soft = měkký, jemný spin = točit se strange = divný, zvláštní sure = jistý torch = baterka turn round = otočit se UFO = neidentifikovaný létající předmět wake up = vzbudit bark = štěkat blow = vát, foukat cough = kašlat cry = brečet, plakat knock = klepat laugh = smát se ring = zvonit scream = křičet, ječet shoot = střílet shout = řvát sing = zpívat whistle = pískat yawn = zívat amazing = ohromující, udivující cool = chladný, super crooked = křivý, kulatý curly = kudrnatý fast = rychlý fit = v kondici, fit high = vysoký horrible = hrozný, strašný intelligent = inteligentní lonely = osamělý medium length = středně dlouhý normal = normální thick = tlustý wavy = vlnitý wonderful = nádherný, báječný

/english/project 4/5ab/

blow = vát, foukat careful = opatrný, pečlivý careless = neopatrný, nedbalý discover = zjistit, objevit friendly = přátelský imagination = představivost narrow = úzký optimist = optimista personality = osobnost pessimist = pesimista quiz = kvíz realist = realista tennis racquet = tenisová raketa unfriendly = nepřátelský wide = široký wind = vítr Call in and see us = Zavolej a stav se., Zavolej a stavte se., Zavolejte a stavte se. casual = neformální pro každodenní nošení catalogue = katalog change = drobné department store = obchodní dům give me a ring = zavolej mi model agency = modelingová agentura proprietor = majitel smart clothes = elegantní oblečení Something like that = Něco takového. sportswear = sportovní oblečení talent = talent, nadání top-class = špičkový We don't have anything to do with = Nemáme nic společného s... What do you think of...? = Co si myslíš o...? What's that got to do with...? = Co to má společného s...? You're kidding = Přeháníš., Přeháníte., Děláš si legraci., Děláte si legraci.

/english/project 4/3cd/

bedroom = ložnice, pokoj dishwasher = myčka nádobí electric light = elektrické světlo get up = vstát kitchen = kuchyně meanwhile = zatím, mezitím microwave oven = mikrovlnná trouba miss = chybět, postrádat soap = mýdlo soldier = voják tin = konzerva TV camera = televizní kamera twins = dvojčata Victorian = viktoriánský video camera = videokamera washing machine = pračka washing=up liquid = prostředek na mytí nádobí aeroplane = letadlo ballpoint pen = kuličkové pero, propiska freezer = mraznička fridge = lednička frozen food = mrazené potraviny gloves = rukavice pattern = vzor tinned food = konzervované potraviny toothbrush = kartáček na zuby toothpaste = pasta na zuby vacuum cleaner = vysavač washing powder = prášek na praní

/english/project 4/3ab/

accident = nehoda Alps = Alpy arrow = šíp archaeologist = archeolog axe = sekyra bow = luk climber = lezec, horolezec copper = měď die = umřít, zemřít Egypt = Egypt fall asleep = usnout freeze to death = umrznout goat = koza iceman = zmrzlý muž interviewer = tazatel, osoba, která vede rozhovor kill = zabít knife = nůž leather = kožený path = stezka snow = sněžit, sníh sophisticated = znalý, kultivovaný Stone Age = doba kamenná study = zkoumat surprised = překvapený thousand = tisíc tool = nářadí, nástroj tourist = turista waterproof = nepromokavý weather = počasí wooden = dřevěný application = přihláška catwalk = molo na módní přehlídce Congratulations = Blahopřeji., Blahopřejeme I can't believe it = Nemůžu tomu uvěřit I can't wait to = Nemůžu se dočkat, až never = nikdy on my own = sám seriously = vážně smelly = páchnoucí sometimes = někdy, občas stuff = věci team = tým, parta Well done = Dobře, Výborně

/english/project 4/2cd/

band = kapela, skupina collar = límec group = skupina image = podoba, image makeover = změna musical instruments = hudební nástroje natural = přirozený, přírodní new look = nový vzhled notice = všimnout si photographer = fotograf photo studio = fotostudio present = současný right thing = správná věc, vhodná věc same = stejný, tentýž since = od apologize = omluvit se changing room = kabinka na zkoušení escalator = pohyblivé schodiště Excuse me. = Promiň., Promiňte. get fat = tloustnout, ztloustnout reject = odmítnout respond = odpovídat size = velikost suitcase = kufr, zavazadlo washing line = šňůra na prádlo /english/project 4/1CD/

assistant = pomocník, asistent attractive = přitažlivý comb = hřeben deliver = doručit delivery = doručení, donáška duty = povinnost enough = dost enthusiastic = nadšený film extra = člen komparzu ve filmu, statista hairstyle = účes hard=working = pilný, pracovitý housework = domácí práce involve = zahrnovat outdoors = venku p.w., per week = za týden polite = zdvořilý reliable = spolehlivý responsible = zodpovědný style = styl, způsob sweeping = zametání tidy = pořádný transport = doprava whatever = jakýkoliv airport = letiště apply = žádat boring = nudný frequently = často letter of application = přihláška, žádost repair = opravit signature = podpis

/english/project 4/1ab/

customer = zákazník factory = továrna fitness centre = fitness centrum however = nicméně, však period = vyučovací hodina photocopier = kopírka prefer = dávat přednost Science = přírodní vědy serve = obsluhovat shelves, shelf = police shower = sprcha till = až do unusual = neobvyklý advert, advertisement = reklama, inzerát advertising = reklama, propagace ambition = cíl, ctižádost astronaut = astronaut, kosmonaut a waste of time = ztráta času bell = zvonek, zvon careers adviser = poradce pro volbu povolání exciting = vzrušující fashion designer = módní návrhář, módní návrhářka hall = sál, hala invitation = pozvání Me neither. = Já také ne. Me too. = Já také. movie = film sensible = rozumný textile design = textilní návrhářství vet = veterinář, veterinářka

/english/project 3/8a/ ankle = kotník backwards = pozpátku boot = vysoká bota carpet = koberec fall down = spadnout, upadnout fall off = spadnout fall over = zakopnout, upadnout footwear = obuv high heels = vysoké podpatky rug = předložka, malý koberec slip = uklouznout slipper = pantofel, trepka sock = ponožka step = stoupnout stilts = chůdy tightrope = visuté lano tights = punčocháče trip = zakopnout twist = vymknout, podvrtnout wellingtons = gumové holínky

/english/project 3/8b/

disappear = zmizet dive = skočit po hlavě do vody fool = blázen, hlupák go and do something = jít a udělat něco hold someone's hand = držet někoho za ruku idiot = hlupák, pitomec nerd = blázen do něčeho save = zachránit Shall we play doubles? = Zahrajeme si čtyřhru? shocked = šokovaný What are you on about? = Co vykládáš?, Co otravuješ? Where on earth are we going? = Kam proboha jdeme?


/english/project 3/body/ head=hlava face=obličej eye=oko ear=ucho nose=nos mouth=ústa hair=vlasy blonde=blond dark=tmavý long=dlouhý short=krátký lip=ret tongue=jazyk tooth=zub teeth=zuby


/english/project 3/family/ mother = matka mum =máma father=otec dad=táta sister=sestra brother=bratr grandmum=babička granddad=dědeček son=syn daughter= dcera baby=dítě cousin=sestřenice, bratranec aunt=teta uncle=strýc parents=rodiče


/english/project 3/7CD/ agree = shodnout se, souhlasit diet = dieta explain = vysvětlit, vysvětlovat get up early/late = vstávat brzy/pozdě go out = jít ven have to = muset ignore = přehlížet, ignorovat medicine = lék must = muset nervous wreck = troska, uzlíček nervů persuade = přesvědčit, přemluvit silly = hloupý, pošetilý stay out = zůstat venku trust = věřit, důvěřovat, spoléhat worry about = dělat si starosti armchair = křeslo collect = vyzvednout creep = plížit se, vplížit se develop = vyvolat dial = vytočit film = film hide = schovat se, skrýt knock = klepat, zaklepat newsagent's = trafika robbery = loupež shot = snímek, fotka snap = vyfotografovat try out = zkusit, vyzkoušet


/english/project 3/7AB/ assembly = shromáždění be quiet = být zticha Biology = přírodopis, biologie break time = přestávka chew = žvýkat chewing gum = žvýkačka corridor = chodba food packet = obal od potravin jewellery = šperky packet = balíček playground = hřiště rule = pravidlo shampoo bottle = láhev od šamponu smoke = kouřit trainers = tenisky uniform = uniforma a face as long as next week = smutný obličej advice = rada give someone a ring = zavolat někomu jumble sale = bazar keep problems to yourself = nechávat si problémy pro sebe moody = náladový Oh, nothing. = Ale nic. painful = bolestivý reason = důvod unfriendly = nevlídný, nepřátelský What's the matter? = Co se děje? What's up? = Co je? What's wrong? = Nějaké problémy? Why don't you ...? = Proč neuděláš ...? You should ... = Měl bys ..., Měla bys ... You shouldn't ... = Neměl bys ..., Neměla bys ...


/english/project 3/6cd/

copy = kopie iron = žehlit membership card = členský průkaz Never mind. = Nevadí. Nice one. = Paráda., Bezva. put back = vrátit revise = opakovat si, učit se shelf = police sleep over = spát u take back = vrátit tidy = uklidit, uklízet amusing = zábavný baddie, bad guy = padouch classification = hodnocení cyberspace = kybernetický svět director = režisér fabulous = báječný, skvělý featuring the voices of ... = namluvili ... goodie, good guy = klaďas grab on to = chytnout se, chytit se length = délka, trvání mind-blowing = ohromující, šokující movie star = filmová hvězda parental guidance = doprovod rodičů review = recenze role = role running time = promítací doba filmu showing at = dávají v ... special effects = zvláštní efekty title = titul, název voice = hlas wicked = zlý, špatný types on film = filmové žánry adventure film = dobrodružný film cartoon = kreslený film horror film = horor musical = muzikál romantic comedy = romantická komedie science fiction film = vědecko=fantastický film thriller = thriller war film = válečný film

/english/project 3/6ab/ android = umělý člověk, android arrest = zatknout invent = vynalézt make a mistake = zmýlit se, udělat chybu miss the bus = zmeškat autobus multiplex cinema = multikino pickpocket = kapesní zloděj police officer = policista rent = půjčit si, pronajmout si run away = utéct sci=fi = vědecko=fantastický steal = krást, ukrást stub = narazit si time machine = stroj času toe = prst You'd better ... = Raději bys měl ... Count me out. = Se mnou nepočítejte. Don't be silly! = Nemluv hlouposti!, Nemluvte hlouposti! hurt = zranit, poranit I don't think I'll bother. = Nebudu se obtěžovat. If you want to. = Pokud chceš., Pokud chcete. I've changed my mind. = Rozmyslel jsem si to. stay in = zůstat doma That's true. = To je pravda. What's the matter with him? = Co je s ním? wrist = zápěstí You lot ... = vy bando ...


/english/project 3/5cd/

go along = jít po ulici
go over = přejít přes
go past = projít kolem
go round = jít kolem, jít po
How do I get to ...? = Jak se dostanu k ...?
Is there ... near here? = Je to někde blízko ...?
next to = vedle, blízko, u
on the corner = na rohu
on the left/right = vlevo/vpravo
on the other side = na druhé straně
take the first/second turning = zabočit do první/druhé ulice
turn left/right = zahnout vlevo/vpravo
in the town = ve městě
bank = banka
canal = kanál
chemist's = drogérie
hairdresser's = kadeřnictví
police station = policejní stanice
post office = pošta 
railway = železniční
roundabout = kruhový objezd
supermarket = supermarket
traffic lights = semafor
turning = odbočka, zatáčka
underground station = stanice metra

/english/project 3/5/

building = budova
crown jewels = korunovační klenoty
dome = dóm, budova
embarrassing = trapný
fever = horečka
feed = krmit
fountain = fontána
millennium = tisíciletí
palace = palác
parliament = parlament
pigeon = holub
prime minister = premiér
show = podívaná
sightseeing = vyhlídkový, prohlídka památek
space rocket = vesmírná raketa
square = náměstí
statue = socha
theatre = divadlo
tour = prohlídka, okružní jízda
tower = pevnost, hrad
ask somebody out = pozvat někoho na zábavu, pozvat někoho na večeři
confused = zmatený
Get lost! = Zmiz!, Zmizte!, Ztrať se!, Ztraťte se!
Guess what! = Hádej co!
How's it going? = Jak se daří?
on = na programu

/english/project 3/4/

put on = obléct si, vzít na sebe
scary = děsivý, vzbuzující hrůzu
shout = křičet, řvát
snake = had
straight towards = směrem, přímo k
surgery = ordinace
throw around = pohodit
toothache = bolest zubů
tornado = tornádo, smršť
toy = hračka
twister = větrná smršť
warn = varovat
broken = rozbitý
butler = sluha
chauffeur = šofér
check = zkontrolovat, ověřit
clean = čistý
cook = kuchař, kuchařka
cottage pie = anglické jídlo
cup = šálek
dead = mrtvý
empty = prázdný
fingerprints = otisky prstů
gun = zbraň, pistole, revolver
handle = klika
killer = vrah
library = knihovna
oil = olej
outside = venku
plate = talíř
shot = výstřel, rána
sink = dřez
suspect = podezřelý
story = příběh
Whodunnit = napínavá detektivka

/english/project 3/01/a/

accent = přízvuk
Africa = Afrika
ago = před
almost = téměř
Australia = Austrálie
be born = narodit se
beach = pláž
brother = bratr
bungalow = bungalov
cool = senzační, úžasný
Dad = táta, tatínek
day = den
die = zemřít
factory = továrna
flat = byt
get better = zlepšit se
grandparents = prarodiče
grow = růst, vyrůstat
job = zaměstnání
last = poslední, minulý
leave = odejít, odjet
live = žít
lonely = osamělý
make friends = spřátelit se
marry = oženit se, vdát se
miss = chybět
month = měsíc
mother = matka
move house = přestěhovat se
rain = pršet
Scotland = Skotsko
soap opera = televizní seriál
start = začít, začínat
stay = zůstat
surfing = surfování
the USA = USA
Wales = Wales
weather = počasí
week = týden
weekend = víkend
windsurfing = windsurfing
winter = zima
world = svět
year = rok

/english/project 3/01/b/

angry = rozzlobený
both = oba, obě
Brazil = Brazílie
capital = hlavní město
carry = nést
close = zavřít
Come in. = Vstup., Vstupte., Pojď dál., Pojďte dál.
in love = zamilovaný
It's a pity. = To je škoda.
lift = svezení
open = otevřít
Pardon? = Prosím?
Pay attention! = Dávej pozor!, Dávejte pozor!
reach = dosáhnout
ring = zvonit
salt = sůl
Sorry! = Promiň!, Promiňte!
stare = zírat
today = dnes
switch on = zapnout
turn down = ztlumit, ztišit

/english/project 3/01/c/

air = vzduch
all right = v pořádku, dobrá
boring = nudný
bowling = kuželky
bridge = most
brilliant = skvělý, nádherný
bungee jump = bungee jump
Canada = Kanada
concert = koncert
Did you enjoy it? = Líbilo se ti to?
e-mail = poslat elektronickou poštou
exciting = vzrušující
fantastic = fantastický
fax = poslat fax, faxovat
football match = fotbalový zápas
fun = zábava, legrace
great = skvělý, úžasný
headache = bolest hlavy
high = vysoký, vysoko
I had a good time. = Měl jsem se dobře., Měla jsem se dobře.
jump = skákat
mad = šílený, ztřeštěný
mega = bezva, super, bomba
Mum = máma, maminka
party = večírek
photo = fotka
river = řeka
scared = vyděšený, polekaný
shark = žralok
shopping = nakupování
sister = sestra
terrible = strašný, hrozný
wedding = svatba
Wow! = Jé!, Senza!, Noné!

/english/project 3/01/d/

accident = nehoda
age = stáří, věk
air force = vojenské letectvo
circus = cirkus
computer engineer = počítačový inženýr
company = společnost, podnik
dentist = zubař, zubařka
loads of = spousta, moc
place = místo
prisoner = vězeň, zajatec
restaurant = restaurace
train driver = strojvůdce
family = rodina
aunt = teta
baby = nemluvně, kojenec
child = dítě
children = děti
daughter = dcera
eldest = nejstarší
father = otec
grandfather, grandpa, grandad = dědeček
grandmother, grandma = babička
great-grandfather = pradědeček
husband = manžel
married = ženatý, vdaná
nana = babička
nephew = synovec
niece = neteř
parents = rodiče
single = svobodný
son = syn
twins = dvojčata
uncle = strýc
wife = manželka
youngest = nejmladší
countries = země
England = Anglie
France = Francie
Germany = Německo
Poland = Polsko
Russia = Rusko
South Africa = Jižní Afrika
Navigace
Nástroje